Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Beleidsplan 2019-2023

Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude 


Beleidsplan 2019-2023      Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering d.d. 23 mei 2019

      Voor akkoord namens de kerkenraad,
T. Scheenstra-Koolstra,                                               A. Wolthuis-Boersma,
Voorzitter                                                                    Scriba

Inhoud

Inhoud.........................................................................................................................  2
Inleiding....................................................................................................................... 2
Hoofdstuk 1 Visie op gemeente zijn............................................................................ 2
Vieren.......................................................................................................................... 3
Dienen......................................................................................................................... 3
Leren........................................................................................................................... 3
De erediensten............................................................................................................ 3
Hoofdstuk 2 Kerkelijke organen.................................................................................. 3
De kerkenraad............................................................................................................. 3
Het moderamen........................................................................................................... 4
Pastoraat....................................................................................................................  4
Hoofdstuk 3 Doelen en aandachtspunten................................................................... 4
Hoofdstuk 4 Samenstelling van de gemeente............................................................. 4
Hoofdstuk 5 Commissies............................................................................................  5
Activiteitencommissie.................................................................................................. 5
Bijzondere diensten..................................................................................................... 5
College van diaconie................................................................................................... 5
ZWO / Evangelisatiecommissie (onderdeel van diaconie).......................................... 6
College van Kerkrentmeesters...................................................................................  6
Gemeentegroeigroepen.............................................................................................. 7
Catechese................................................................................................................... 7
Jeugdwerk..................................................................................................................  8
Jeugdraad................................................................................................................... 8
Kinderoppas...............................................................................................................  8
Kindernevendienst......................................................................................................  9
Clubraad....................................................................................................................  10
Stepping Stones..........................................................................................................11
Kerstappèlcommissie..................................................................................................12
Bezoekcommissie...................................................................................................... 12
Beamteam.................................................................................................................. 12
Website...................................................................................................................... 13
Slot..............................................................................................................................13

Inleiding


De Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude is ontstaan uit het samengaan van de Hervormde Gemeente De Wilp en de Gereformeerde Kerk De Wilp-Siegerswoude.
Al in de jaren tachtig werden de eerste stappen gezet op het pad van “Samen op weg“. In de loop der jaren intensiveerde de samenwerking dusdanig dat in 2010 besloten werd een federatieve overeenkomst te sluiten met de bedoeling op termijn te fuseren. Op 12 september 2010 was de federatie een feit. De fusie heeft plaatsgevonden op zondag 13 september 2015.
 

Hoofdstuk 1 Visie op gemeente zijn


De Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude wil een kerk zijn, die midden in de gemeenschap van De Wilp en omgeving staat en vanuit de Joods-christelijke traditie ruimte geeft aan verschillende geloofsbelevingen.
Een kerk, waar je erkenning en herkenning vindt in je geloof. Een kerk, waar respect getoond wordt en zorg voor elkaar. Een open deur voor mensen die zoekende zijn.

In drie aspecten van ons geloof, vieren, dienen en leren, willen wij, zoals hieronder vermeld, hieraan gestalte geven.

Vieren

In onze gemeente mogen jong en oud in de zondagse kerkdienst het geheim van Gods verbond met de mensen vieren.
In deze kerkdiensten worden we gesterkt door het vieren van de gemeenschap met God en met elkaar door Woord en Sacrament. We mogen danken en bidden en vanuit de ontmoeting met God en elkaar in de wereld worden heengezonden met en door Gods Geest.
Naast de kerkdienst is het belangrijk dat wij zowel persoonlijk, als in de thuissituatie, werkgroep, kerkenraad, gemeentekring, catechese e.d. tijd vrijmaken voor de omgang met God.

Dienen

Zoals God Zijn hand altijd naar ons uitsteekt, zo mogen wij in het voetspoor van Jezus Christus leven. Dan ervaren we wat God van ons wil en met ons wil en worden we mensen met een hernieuwde mentaliteit.
Omdat we een gemeente zijn, die midden in de wereld staat, voelen we ons geroepen om in woord en daad te streven naar gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping en daarin herkenbaar te zijn.
Als gemeente van Jezus Christus dienen wij in woord en daad herkenbaar te zijn voor de wereld om ons heen.

Leren

Om in de 21ste eeuw gemeente van Christus te zijn, willen we blijven leren uit de woorden van de Bijbel en ons blijven afvragen hoe we God lief kunnen hebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met geheel ons verstand en hoe de naaste lief te hebben als onszelf.
Door vorming en toerusting wordt gestalte gegeven aan een blijvend proces van geestelijke vorming en groei voor alle mensen van jong tot oud. Wij putten daarbij uit het Woord, de bron van hoop en leven.
Wij staan verschillend in het leven, ieder met onze eigen geschiedenis. Daarom leest en verstaat ieder van ons het Woord anders. Het is van niet te onderschatten betekenis samen bezig te zijn met de vragen die de Schrift bij ons oproept en daarbij van elkaar te leren.

De erediensten

Iedere zondagochtend, doorgaans om 9.30 uur, is er een eredienst in de Oosterkerk.
In de eredienst volgen we de vastgestelde “orde van dienst”. Vijf keer per jaar is er een tweede dienst.
Dit kan een middag- of avonddienst, Jeugddienst of Bijzondere Dienst (zang- of praisedienst) zijn.

Hoofdstuk 2 Kerkelijke organen

De kerkenraad

De kerkenraad is het overkoepelende orgaan van de afzonderlijke colleges en commissies, die in dit beleidsplan worden genoemd. De kerkenraad bepaalt het gezamenlijke beleid van de colleges en commissies door een ‘open’ kerkenraad te zijn, enerzijds met geheimhouding van wat vertrouwelijk tot haar komt en anderzijds met een open oog en oor naar de gemeente.
Naast deze beleidsbepalende rol is de kerkenraad verantwoordelijk voor de preekvoorziening, de door haar ingestelde commissies en de communicatie met de gemeente middels het organiseren van gemeenteavonden, kerkblad “Samenspraak” en het jaarboekje.
De kerkenraad hoopt daarmee in respect, ruimte en genade een afspiegeling te zijn van de gemeente en draagt daarbij de eindverantwoordelijkheid.
De kerkenraad wil, ondanks verschillen en verscheidenheid vanuit onze eigenaardigheden, respect, ruimte en openheid bieden, omdat we allen gelijkwaardige kinderen zijn van de ene God, in Wie onze eenheid is gefundeerd.

Samenstelling Kerkenraad
De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude heeft de volgende samenstelling:
7 ouderlingen
7 diakenen
1 jeugdouderling
1 jeugddiaken
1 ouderling-scriba
3 ouderlingen-kerkrentmeesters

Het moderamen

Het moderamen draagt zorg voor de voorbereiding van de vergaderingen en de uitvoering van de besluiten van de kerkenraad. Bij de voorbereiding wordt ook bedoeld, dat het moderamen zorg draagt voor een gedegen inhoudelijke voorbereiding van agendapunten.
Tevens bereidt het moderamen het jaarplan voor. Dit omvat zowel het kerkelijk jaarrooster als het overzicht van beleidspunten dat komend jaar in de kerkenraad behandeld moet worden.
Samenstelling Moderamen: Het Moderamen bestaat uit zeven personen. Dit betreft de voorzitter, scriba, 2e voorzitter, 2e scriba, kerkrentmeester, voorzitter diaconie of diaken en predikant.

Pastoraat

Het streefbeeld is om een open en gastvrije gemeente te zijn, waarbij het Pastoraat -het omzien naar elkaar-  het bindmiddel voor de kerkgemeenschap is.
Daartoe is het Pastoraat georganiseerd rondom wijkteams, bestaande uit een ouderling, een diaken en twee contactpersonen.
De wijkouderlingen, samen met hun wijkteam, dragen zorg voor het bezoekwerk in hun wijk.
In geval van crisispastoraat, ziekenhuisbezoek, stervensbegeleidingen en bij verdere hoogte- en/of dieptepunten in het leven van mensen kunnen zij een beroep doen op de predikant.
Op aangeven van de wijkteams en op eigen initiatief doet ook de predikant bezoekwerk.
 

Hoofdstuk 3 Doelen en aandachtspunten
 

Voor de periode 2019-2020 zijn de volgende doelen vastgesteld:
 • Jeugd meer betrekken
 • Basiscursus voor jonge ouders
 • Catechesegroep verbonden houden
 • Familiediensten organiseren
 • Voltooien verbouw Mienskip/kerk

Aandachtspunten voor de toekomst:
  • Samenwerking omliggende gemeenten
  • Terugloop gemeenteleden
  • Groep 25-50 jaar meer betrekken
  • Belangrijke partner binnen de WMO regeling gemeenten
  • Vorming en toerusting

   Hoofdstuk 4 Samenstelling van de gemeente 
Per 20-05-2019 Administratief Doop Belijdend Totaal
0-15 jaar 2 58 0 60
16-25 jaar 6 54 0 60
26-50 jaar 5 44 51 100
51 jaar en ouder 21 40 162 223
         
Totaal 34 196 213 443

Hoofdstuk 5 Commissies

 

Activiteitencommissie


Doelstelling/ algemeen beleid:
Het organiseren van een aantal evenementen binnen de gemeente met de volgende doelstellingen: Saamhorigheid bevorderen en daarmee fondsen te verwerven welke ten goede zullen komen aan het bouwfonds.

Samenstelling commissie:  
De commissie bestaat uit minimaal vier leden, waarbij de taken per evenement verdeeld worden. Een lid vervult de functie van boekhouder en verzorgt de afhandeling van het financiële gedeelte, evenals het aanbieden van de gegevens voor kascontrole aan de kerkenraad.

Activiteiten globaal:  
Het organiseren van een uitstapje voor 50-plussers, evenals een gezellige middag met deze groep. Tevens het organiseren van een stand op de jaarlijkse braderie met poffertjesverkoop. Een creatieve of gezellige avond wordt soms georganiseerd.

Werkwijze:  
De commissie evalueert de evenementen en neemt daarop een beslissing om het te herhalen of te vervangen door iets anders. Een aangedragen idee wordt besproken en onderzocht of het mogelijk is om uit te voeren. Om een evenement te doen slagen is goede communicatie nodig met de beheerder en een aantal vrijwilligers, welke het geheel ondersteunen.

Financiële aspecten: 
Bij een aantal evenementen draagt de commissie een bepaald financieel risico. Dit wordt besproken en ingecalculeerd, waarna entree- en consumptieprijzen worden vastgesteld.
Na elk evenement wordt het (tot nog toe positieve) saldo overgemaakt op rekening van het bouwfonds. De commissie beschikt niet over een eigen bankrekening.

Bijzondere diensten


Doelstelling/ algemeen beleid: 
Vier keer per jaar een 2e dienst (middag- of avonddienst) organiseren. Dit kan zijn een zang-, vesper- praisedienst o.i.d.
Regelmatig aanvulling in de morgendienst door b.v. een koor, muziekgroep, gospelgroep of muziekvereniging.

Samenstelling commissie: 
Twee personen
                                              
Financiële aspecten:  
Budget van de kerk

College van diaconie


Doelstelling/ algemeen beleid:
Het college heeft op basis van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland in de gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid voor de verzorging van de minder bedeelden. De diaconie zorgt ervoor dat hulp wordt geboden waar niemand anders dat doet. De belangrijkste taak is de zorg voor de medemens, zowel nationaal als internationaal.

Samenstelling commissie:
7 diakenen, waarvan 1 voorzitter,1 secretaris en een jeugddiaken.
Wijze van toetreden: door de kerkenraad gekozen voor een zittingstermijn van 4 jaren.
Activiteiten globaal:
Het diaconaal werk in onze gemeente is te verdelen in:
 • Activiteiten rond de kerkdiensten en activiteiten in de kerkelijke gemeente en daarbuiten. Binnen de eredienst vervult de diaconie diverse taken zoals het verzorgen van het Heilig Avondmaal en de collectes. We bezoeken in de hele gemeente de zieken en brengen de 70+ ouderen, met de verjaardag, een attentie. Tevens is er aandacht voor binnenlands diaconaat en wereld diaconaat
 • Activiteiten voor mensen met problemen, zoals armoede
 • Jaarlijks vaststellen lijst van goede doelen om vruchtgebruik bezittingen en liquide middelen te besteden. Doelen nationaal en internationaal
 • Stimuleren steun aan voedselbank.

Werkwijze:
Volgens de richtlijnen voor de diakenen.

Financiële aspecten:
Wat steun je als diaconie wel en wat niet? Daarvoor zijn verschillende handvaten te gebruiken. Uiteraard is het aan de diaconie zelf om te beslissen welk doel wel en welk doel niet (financieel) gesteund wordt.
Het vermogen van de diaconie bestaat uit landerijen, effecten en liquide middelen. Inkomsten worden gegenereerd uit collectes, huur landerijen, dividend op effecten, rente op liquide middelen en giften. Doel moet zijn om het geld niet “op te potten”, maar door jaarlijks volgens een duidelijk beleid en begroting de gelden zo goed mogelijk te benutten. Streven moet zijn om het vermogen jaarlijks niet meer te laten groeien dan de inflatiefactor, waarbij de waarde van de bezittingen (=landerijen) buiten beschouwing kan blijven.

ZWO / Evangelisatiecommissie (onderdeel van diaconie)


Doelstelling/ algemeen beleid;
Het bekend maken van het evangelie van Jezus Christus aan mensen zowel binnen onze kerkelijke gemeente als daarbuiten.
Dit wordt gedaan d.m.v. verspreiding van het blad “Elisabeth”, het houden van evangelisatie diensten, het 1 keer per jaar (voor Kerst) huis aan huis verspreiden van het blad “Elisabeth” en het organiseren van een zomerdienst tijdens de feestweek van De Wilp.
Het ondersteunen van “Kerkinactie” om zich in te zetten voor missionair en diaconaal werk in, met name, het buitenland.

Activiteiten globaal:
- Eén keer per jaar wordt er een evangelisatiedienst gehouden
- Elke twee weken wordt het blad “Elisabeth” onder kerkleden (die abonnee zijn) verspreid
- Het organiseren van een ZWO-dienst
- Collectes, zendingsbusjes, inzameling van postzegels/kaarten en mobiele telefoons voor geldelijke ondersteuning van “Kerkinactie”
- Verslaggeving in “Samenspraak”.

College van Kerkrentmeesters


Doelstelling/ algemeen beleid:
Het college heeft op basis van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland in de gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid voor de verzorging van de vermogensrechterlijke aangelegenheden.

Samenstelling commissie:
De commissie bestaat uit: 
Voorzitter, secretaris en een algemeen lid. Het college van kerkrentmeesters laat zich bijstaan door deskundige leden betreffende onderhoud van gebouwen/inrichting en door een financiële commissie. De financiële commissie draagt zorg voor de inning van de vaste vrijwillige bijdrage. Het college van kerkrentmeesters wijst een boekhouder en een assistent-boekhouder aan. De boekhouder + assistent wonen (op verzoek) de vergaderingen van het college bij en hebben daar een adviserende stem. Op hen is het bepaalde in ordinantie 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing. De boekhouder stelt de jaarrekening op. De assistent-boekhouder zorgt voor de dagelijkse werkzaamheden en draagt zorg voor de betalingen. Het ledenbestand evenals mutaties worden geregistreerd op het kerkelijk bureau, wat onderhouden wordt door twee gemeenteleden.
De leden worden benoemd na voordracht aan en instemming van de kerkenraad voor een minimale periode van vier jaar.

Activiteiten globaal:
Het verzorgen en bewaken van de financiële zaken, zowel inkomsten als verplichtingen. Het opstellen van de begroting en het mede opstellen van de collecterooster. Verantwoording afleggen aan de gemeente middels jaarrekening en balans. Het volgen van ontwikkelingen en toepassen van personeelsbeleid. Het onderhouden van gebouwen, graven, orgel en terreinen.
 
Werkwijze:  
De vergaderfrequentie is afhankelijk van de noodzaak van de werkzaamheden evenals de ontwikkelingen op beheersgebied. Met de leden van de financiële commissie wordt minimaal eenmaal per jaar vergaderd. Wel vindt er met regelmaat overleg plaats binnen het moderamen, evenals met de beheerder. Voor specifieke werkzaamheden worden deskundigen binnen de gemeente benaderd voor advies en uitvoering om hiermee de kosten van uitvoering zo laag mogelijk te houden.

Gemeentegroeigroepen


Doelstelling/ algemeen beleid:
Het geloofsgesprek in de gemeente in gang te houden/zetten, saamhorigheid en geloofsverdieping.

Samenstelling commissie:
De verschillende groeigroepen zoeken zelf een jaar thema uit en bespreken dat in hun groep. Bij vragen kunnen zij terugvallen op de predikant.

Activiteiten globaal:
Eén keer per maand of één keer per twee weken, komt de groep bij elkaar. Belangrijk is de ontmoeting met elkaar. Aan de hand van het jaar thema wordt er van gedachten gewisseld over het onderwerp wat aan de beurt is. Dit onderwerp wordt van te voren bekend gemaakt.

Werkwijze:
We bidden en zingen samen. Daarna behandelen we de aangeboden teksten.Het onderwerp voor de volgende bijeenkomst wordt opgegeven en is voor de deelnemers beschikbaar d.m.v. een boekje wat een ieder zelf aanschaft, of via een korte uitleg in het kerkblad Samenspraak.

Financiële aspecten:
Geen financiën

Catechese


Voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar is er huiscatechisatie. Dit wordt in kleine groepjes, bij gemeenteleden thuis gehouden.
 
Voor de jeugd vanaf 17 jaar wordt de catechisatie gegeven vanaf de herfstvakantie tot aan Pasen door de predikant bij een gemeentelid. De betreffende jeugd krijgt hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Voor de belijdeniscatechisatie kan men zich opgeven bij de predikant.

Jeugdwerk


Missie
De missie van het jeugdwerk is om onze kinderen liefdevol op te voeden tot actief belijdende christenen.

Visie
 • We willen onze kinderen en jongeren voor alle leeftijds/ontwikkelingsfasen een passende mix van activiteiten bieden om te leren, te vieren, te dienen en te ontspannen.
 • Jongerenwerk is dynamisch, wat 5 jaar terug goed ging, kan nu wel matig of slecht gaan. Daarom moeten we ons constant afvragen of de activiteiten nog passen in de tijd.
Om een passend aanbod te houden moeten we ons ook laten inspireren door activiteiten in andere gemeenten en op andere plaatsen.
 • De gemeenteleden die deze activiteiten organiseren mogen uit de volle breedte van de gemeente komen en van alle leeftijden zijn. Het belangrijkste is dat deze leden oprecht getuigen van hun geloof en goede dingen kunnen vertellen over God.
 • Ouders moeten in de geloofsopvoeding het belangrijkste werk verrichten. Hier mogen de ouders zich van bewust zijn en hierin mogen ze door elkaar en door deskundigen gecoacht en toegerust worden
 • Om van kinderen actieve belijdende gemeenteleden te maken moet de gemeente de kinderen kennen, liefhebben en contact met ze hebben. 
 • Om van kinderen actieve belijdende gemeenteleden te maken moeten we de kinderen/jongeren en jong volwassenen leren hoe de kerkelijke gemeente georganiseerd is.

Doelstellingen:
 •  

Organisatie jeugdwerk                            

Jeugdraad


De doelstelling van de jeugdraad is het afstemmen van de activiteiten van alle jeugdwerkonderdelen tot een programma waarin voor alle leeftijden iets is om te leren, vieren, dienen en ontspannen. 
 
De jeugdraad bestaat uit een jeugddiaken en een jeugdouderlingen en van alle jeugdwerkonderdelen één afgevaardigde.
 
De jeugdraad heeft een voorzitter. De notulist wordt in de vergadering benoemd. De jeugdraad komt twee keer per jaar bijeen, evalueert alle onderdelen en stemt het aanbod en de planning op elkaar af.

Kinderoppas


Doelstelling/ algemeen beleid:
Het organiseren van de kinderoppas tijdens de zondagmorgendiensten en 1e en 2e kerstdag

Het oppassen wordt gedaan door twee personen. Doelstelling is om voldoende vrijwillige oppassers te hebben, zodat men niet vaker dan eens per 10 weken hoeft op te passen.

Samenstelling commissie:
De commissie bestaat uit 1 persoon.

Activiteiten globaal:
Het maken van het oppasrooster en het zorgdragen voor voldoende oppassers.

Werkwijze:
De namen van de oppassers worden vermeld in Samenspraak.

Financiële aspecten:
N.v.t.

Kindernevendienst


Doelstelling:
Wij brengen de kinderen op hun niveau de boodschap van God d.m.v. gesprekken, vertelling en verwerking. Wij halen daarvoor het thema en de les uit “Vertel het maar” en stellen dit centraal in de kindernevendienst voor die zondag.
Belangrijk is om alle zintuigen daarbij te benutten. Zien, zingen, doen, horen, tastbaar maken.

Samenstelling commissie:
Groep 1-4         4 leiding
Groep 5-8         4 leiding
Jeugddiaken is voorzitter
Predikant

Als er iemand uit de commissie treedt zoekt men in gezamenlijk overleg een vervanger.
Zittingstermijn wordt niet gehanteerd. Men blijft zolang men er plezier in blijft houden.

Activiteiten globaal:
Iedere zondag verzorgen van de kindernevendienst volgens een rooster met behulp van themaboek  “Bijbel Basic” voor alle groepen. Tijdens de zomervakantie en tussen Kerst en Oud en Nieuw is er geen kindernevendienst.
± 4 maal per jaar een gezinsdienst.

Werkwijze:
Er wordt eens in de twee maanden vergaderd, doch ter voorbereiding van een speciale dienst kan een keer extra vergaderen noodzakelijk zijn.

Financiële aspecten.
De kindernevendienst valt rechtstreeks onder de kerkenraad en wordt betaald uit de financiën van de kerk.

Beleidsplan komende tijd
Samenwerking met de scholen zodat de randkerkelijken meer naar de kerk toegetrokken worden. Als je met jonge kinderen iets voorbereidt komen de ouders sneller om belangstelling te tonen.

Specifieke doelen of aspecten.
Elk jaar organiseren we een kerstproject, een paasproject, de schoenendoosactie en nemen we afscheid van de kinderen van groep 8. Op deze manier proberen we de gemeente te betrekken bij de kindernevendienst door in de kerk te laten zien waar zij mee bezig zijn.

De evaluatie vindt plaats de eerstvolgende vergadering. Er wordt dan besproken wat de reacties waren en eventueel verbeterpunten.

Clubraad


Doelstelling/ algemeen beleid:
De clubraad is een groep gemotiveerde mensen die zich SAMEN in wil zetten voor de jeugd van voornamelijk de eigen gemeente d.m.v. clubavonden en activiteiten.

Ze laat zich inspireren door het bevrijdend evangelie van Jezus Christus. Daardoor wil zij werken aan vrede en gerechtigheid, waarin ieder mensenkind tot zijn of haar recht en ontplooiing komt, te beginnen in eigen gemeente en dorpen.
Ze wil tevens een plek zijn waar de leden van de clubraad zich kunnen ontplooien en  hun specifieke door God gegeven gaven  mogen ontdekken en te leren samenwerken met anderen.  

 
Samenstelling commissie:
De clubraad bestaat uit de volgende leden:
 • Bestuur
 • Jeugdouderling
 • Clubleiding
 • Keukencommissie
 • Penningmeester
Activiteiten globaal:
Er zijn clubs in verschillende leeftijdscategorieën, de indeling wordt per jaar bekeken.

Deze clubs komen om de veertien dagen op een avond samen in de Mienskip.
Jeugddiensten zijn er 2 keer per seizoen.
Twee jeugdclubs mogen samen met hun leiding een eigen dienst in elkaar zetten. De  clubleiding regelt de predikant dan wel spreker en gospelgroep of andere muzikale begeleiding.


Startweekend:
Voor het startweekend worden alle jeugdigen uitgenodigd d.m.v. een persoonlijke uitnodiging en/of via “Samenspraak”.
Op vrijdagavond beginnen we met een verkoopactie en daarna een activiteit.
Zaterdagmiddag organiseert een commissie een kindermiddag voor de jeugd van 4-12 jaar. Tijdens het startweekend wordt de jeugd (nogmaals) uitgenodigd voor de clubavonden.


Kerstviering:
In december wordt er door de clubraad een gezellige avond met maaltijd georganiseerd om de onderlinge saamhorigheid van alle clubjeugd te vergroten. Daarbij wordt ook specifiek aandacht aan het kerstevangelie besteed. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de ouderen en zieken van de gemeente een attentie die door de jeugd van de clubs wordt langs gebracht.

Uitjes:
Elk seizoen worden er verschillende uitjes georganiseerd door samengestelde activiteitengroepjes vanuit de clubraad. Deze hebben verschillende doelstellingen; onderlinge band tussen de jeugdleden versterken, ontmoeting met andere christenen en christelijk onderwijs van buitenaf.
 
Zo komen in een clubjaar onderstaande uitjes naar voren
                
 • Sirkelslag, tweemaal per jaar
 • Jeugdkamp
 • Maatschappelijk uitje
 • Sportief uitje
 • Onderwijs van buitenaf; Strandheemfestival/ Pinksterfeest 316 / kerkdienst andere gemeente bezoeken
 • Uitjes die vanuit eigen club worden georganiseerd
                   
Jaarfeest:

Aan het einde van het clubseizoen sluiten we het jaar af met een gezellige avond voor en door de clubraad- en clubleden.  Het jaarfeest wordt altijd gecombineerd met een grote geldinzamelactie, waarvan een deel bestemd is voor een goed doel; de opbrengst van deze actie wordt gekoppeld aan het maatschappelijke uitje van dat jaar.

Geldinzamelacties:
Bloemenactie: Verkoop van bloemen bij alle gemeenteleden door de jeugd van de clubs. Dit wordt op de vrijdagavond van het startweekend gedaan. De bloemen mogen daarna door de gemeenteleden naar diegene gebracht worden, waarvan zij vinden dat diegene een bloemetje, bezoekje, extra aandacht verdient. 


Wc-papieractie:
Als afsluiter van het clubjaar hebben we de wc-papier verkoop. De jeugd gaat tijdens het jaarfeest bij de gemeenteleden langs om wc-papier te verkopen. Een deel van de opbrengst gaat naar een gekozen goed doel. (vaak in combinatie met het maatschappelijk uitje.)

Donateurslijsten:
Aan het begin van het seizoen worden er onder de clubraadsleden de donateurslijsten uitgedeeld. Een ieder heeft dan drie maanden de tijd om bij de betreffende gemeenteleden langs te gaan om een bijdrage te vragen voor het clubwerk.

Werkwijze:
De clubraad vergadert eens per maand in de Mienskip. Van elke club wordt minimaal één leiding verwacht, zo ook één jeugdouderling en minimaal één keukencommissielid.
(het liefst iedereen aanwezig.)
Besluiten worden genomen d.m.v. meerderheidsstemmen.
Eventuele nieuwe leden van de clubraad worden eerst voorgedragen aan de clubraad en daarna persoonlijk benaderd door één van de leden om te komen proefdraaien en verkennen.
Aan het eind van elk seizoen kan er gewijzigd worden van functie binnen de clubraad d.m.v. overleg tijdens de vergadering.
Het bestuur maakt voorafgaand aan elk seizoen een activiteitenlijst met daarop de jaarlijks terugkerende activiteiten op datum en met ingedeelde commissies voor elke activiteit.
Men kan onderling vrij ruilen van activiteitengroepje wanneer dat beter uitkomt.
De activiteitengroepjes maken een draaiboek van elke activiteit om te bewaren en te hergebruiken.

Financiële aspecten:
De penningmeester beheert de kas en de bankpapieren.
Hij/zij houdt de clubraad op de hoogte van ernstige toe- en afname op de bankrekening van de clubraad.
Door middel van een aantal acties wordt geld ingezameld : Zie hiervoor onder geldinzamelacties.
Ook betalen alle clubleden clubgeld: € 10,00 per seizoen per lid.

Bij het sportieve uitje en clubweekend wordt er een eigen bijdrage van de jeugd gevraagd.
Wanneer ouders aangeven dit niet te kunnen betalen, wordt men vrijgesteld van betaling.

Stepping Stones

Tot 12 jaar gaan kinderen naar de kindernevendienst. Op deze leeftijd sluit een eredienst nog niet voldoende aan bij hun manier van vieren. De Stepping Stones heeft tot doel om een tussenstap te vormen tussen de kindernevendienst en de wekelijkse eredienst. In de Stepping Stones vieringen wordt aan de vaste onderdelen van de eredienst een invulling gegeven op het niveau van de jongeren. Zo leren de jongeren de opbouw en invulling van een eredienst te begrijpen en herkennen. De vieringen worden tweewekelijks gehouden. De jongeren verzamelen in De Mienskip. Na afloop van de viering komen de jongeren terug in de kerk om de zegen te ontvangen.
 
De Stepping Stones wordt georganiseerd en geleid door 3 gemeenteleden.

Kerstappèlcommissie


Doelstelling/ algemeen beleid:
Organiseren laagdrempelig interkerkelijk kerstappèl.

Samenstelling commissie:
Leden en een afgevaardigde van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude en de Christelijke Gereformeerde Kerk Siegerswoude.

Activiteiten:
Organiseren kerstappèl.

Werkwijze:
Vergaderen 1 à 2 keer voor de dienst en evalueren in januari.

Financiële aspecten:
Geen.

Bezoekcommissie


Doelstelling/algemeen beleid
Voorheen was er eigenlijk maar een adres waar oudere gemeenteleden naar toegingen en dan graag bij de gemeente  van De Wilp-Siegerswoude  wilden blijven. Dat was het bejaardenhuis “De Hoorn” in Marum. De laatste jaren is hier echter wel een verandering in gekomen. Mensen blijven vaak langer zelfstandig wonen  en wanneer er zich dan iets voordoet, of dat men soms na een ziekenhuis opname niet meer naar “huis” kan, moet ernaar een oplossing  gezocht worden. Naast het emotionele aspect  is ook de vraag waar is opname capaciteit in een zorg- of verpleeginrichting. Hetzelfde komt soms voor bij jongere  personen  die voor een bepaalde periode in een revalidatiecentrum moeten verblijven om een therapie te ondergaan. Doorgaans  willen deze gemeenteleden  graag verbonden blijven met onze kerkelijke gemeente  daarvoor  is  deze  commissie die met een bepaalde regelmaat deze gemeenteleden gaan bezoeken. Ook gemeenteleden die  in De Wilp-Siegerswoude wonen en ook graag een bezoekje willen kunnen dat doorgeven aan de predikant of iemand van het wijkteam.

Samenstelling commissie
De commissie bestaat uit vier leden.

Werkwijze
De gemeenteleden worden met regelmaat bezocht. Mutaties worden doorgegeven aan de scriba, de predikant en de redactie van Samenspraak. Er is regelmatig overleg tussen de commissieleden om elkaar te versterken en te informeren. Bij bijzonderheden wordt de predikant geïnformeerd evenals de betreffende wijk-ouderling en of -diaken.

Financiële aspecten:
Indien kosten gemaakt worden voor bepaalde attenties en/of reiskosten kunnen deze gedeclareerd worden.

Beamteam


Doelstelling/ algemeen beleid
Verzorgt iedere zondag tijdens de erediensten de digitale presentatie van de liturgie, gezangen, Bijbelteksten, etc. via de beamer.

Website

Doelstelling/ algemeen beleid
Onze gemeente heeft een website. Voor het beheer van de website is een webmaster aangesteld.

Slot


Dit beleidsplan is niet af. Dit kan ook niet. De gemeente is voortdurend in beweging.
Vragen en behoeften uit de gemeente vragen om bijstelling.
Toch is het van belang om een kader te hebben voor de komende jaren.
Daarom heeft de kerkenraad in de vergadering van 23 mei 2019 dit beleidsplan vastgesteld met als uitgangspunten :
 
 • Een keer per vier jaar zal dit beleidsplan opnieuw vastgesteld worden. De eerstvolgende keer dus weer in 2023.
 • Ieder jaar zal aan het eind van het jaar een evaluatie plaatsvinden met o.a. de commissies.
 • De vastgestelde doelen zullen periodiek (kwartaal) in de kerkenraadsvergadering worden beoordeeld op voortgang.
 • De nieuwe doelen zullen ieder jaar in januari worden vastgesteld.
   
Komende jaren zal dit beleidsplan verder invulling krijgen door dit plan zo mogelijk uit te werken in werkplannen. Opmerkingen en aanvullingen vanuit de gemeente kunnen hierin worden meegenomen. Op deze wijze blijft het beleidsplan een kader dat ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten.
De Wilp, 23 mei 2019


 
terug