PKN
Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude
 
ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
Naam ANBI: Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude
Telefoonnummer scriba: 0512-302668
RSIN/Fiscaal nummer: 824265294  (kerkrentmeesters)

Website adres:
824265300  (diaconie)
http://de-wilp-siegerswoude.protestantsekerk.net
E-mail: scriba@pkn-dws.nl
Adres Oosterkerk: Oosterweg 49
Postcode: 9367 RK
Plaats: De Wilp
Postadres: Oosterweg 20
Postcode: 9367 RL
Plaats: De Wilp
 
De Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 18 leden (ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters), die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het Moderamen. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Groningen-Drenthe (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Het beleidsplan van onze gemeente vindt u in het Beleidsplan 2019-2023, vastgesteld d.d. 23 mei 2019, zie onderdeel Beleidsplan op de website van onze gemeente.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden .
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting (Kerkrentmeesters)
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De “Opbrengsten levend geld” geven een duidelijke neerwaartse tendens door de achterblijvende collecte inkomsten wegens uitblijven kerkdiensten i.v.m. de Corona regels (houden van digitale kerkdiensten).  

De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het verslagjaar zullen normaal gesproken niet sterk afwijken van de bestedingen van het voorgaande jaar. 

In 2019 zijn de sanitaire ruimtes gerenoveerd, is de consistorie vergroot en zijn de Oosterkerk en kerkgebouw De Mienskip met elkaar verbonden. Bovendien is een invalidetoilet aangelegd. In de begroting en rekening wordt alleen het klein onderhoud van de kerkelijke gebouwen als lastenpost meegenomen. De in 2019 uitgevoerde (grootschalige) verbouwwerkzaamheden zijn betaald uit het beschikbare vermogen. Deze kostenposten zijn dus niet in de Rekening meegenomen.
Baten en Lasten kerkelijke gemeente (Kerkrentmeesters)  
   Begroting  Rekening   Rekening 
   2021  2020  2019
BATEN      
Opbrengsten uit bezittingen  €      19.200  €     20.899  €       18.684
Opbrengsten uit rente, dividend en beleggingen  €        1.600  €       1.104  €         2.783
Opbrengsten levend geld  €      54.300  €     54.736  €       61.966
Totaal baten  €      75.100  €     76.739  €       83.433
       
LASTEN      
Personeel (predikant/kerkelijk werker/koster)  €      56.900  €     55.705  €       56.374
Kerkdiensten, cathechese en gemeentewerk  €        3.150  €       2.997  €         3.350
Bijdragen andere organen kerk (quota)  €        4.150   €       4.067  €         4.132
Kosten kerkelijke gebouwen  €      13.350   €     15.337  €       12.768
Lasten beheer, administratie, bankkosten en rente  €           400  €         352  €         1.370
Lasten overige eigendommen en inventarissen  €        8.850  €      6.058  €         8.048
Totaal lasten  €      86.800  €    84.516  €       86.042
       
Resultaat (baten-lasten)  €     -11.700  €     -7.777  €        -2.609

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

De relatief grote achteruitgang van het resultaat (Rekening 2019 naar 2020 en Begroting 2021) wordt met name veroorzaakt door het grotendeels wegvallen van de collecte inkomsten wegens de digitale kerkdiensten.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.


 
terug
 
 
 

Inloggen

Eredienst. Voorganger: drs. K. Oosterhuis uit Groningen. Hervormingsdag.
datum en tijdstip 31-10-2021 om 9.30 u
meer details

Dankdag voor Gewas en Arbeid. Ds. Johan van der Sleen
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19.30 u.
meer details

Eredienst. Voorganger: ds.Johan van der Sleen. Actie Schoenendoos / Evangelisatiedienst
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 u
meer details

Eredienst. Voorganger: ds.Johan van der Sleen. Gedachtenisdienst
datum en tijdstip 14-11-2021 om 9.30 u
meer details

Eredienst. Voorganger: Kandidaat H. Binnekamp uit Groningen
datum en tijdstip 21-11-2021 om 9.30 u
meer details

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.