Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

ANBI dicaonie


Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
ANBI dicaonie

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
Naam ANBI: Diaconie Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude
Telefoonnummer secretaris: Via telefoonnummer Oosterkerk 0594 - 64 29 61
RSIN/Fiscaal nummer: 824265300
Website adres: www.pkn-dws.nl
E-mail: diaconie@pkn-dws.nl
Adres: Oosterweg 49
Postcode: 9367 RK
Plaats: De Wilp
Postadres: Wilpsterweg 7
Postcode: 9363 VR
Plaats: Marum
 
De Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven :  “Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
  
De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 18 leden (ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters), die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor respectievelijk activiteiten rond de kerkdiensten, in de kerkelijke gemeente en daarbuiten. Voorts het bezoeken in de hele gemeente van zieken en ouderen (o.a. verjaardag). Tevens is er aandacht voor binnenlandse diaconaat, werelddiaconaat en voor mensen met problemen (zoals armoede). 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het dagelijks bestuur van de gemeente wordt gevormd door het Moderamen. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken. In dit geval het college voor Groningen, Drenthe en Overijssel (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Het beleidsplan van onze gemeente vindt u in het Beleidsplan 2019-2023, vastgesteld d.d. 23 mei 2019, zie onderdeel Beleidsplan op de website van onze gemeente.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de "Generale regeling rechtspositie predikanten". De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werker en kosters/beheerders is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting (diaconie)
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het lopende (Begroting) jaar wijken in het algemeen niet sterk af van de bestedingen van de 2 genoemde verslag (Rekening) jaren.

 
Baten en Lasten kerkelijke gemeente (diaconie)    
   Begroting  Rekening   Rekening 
         2022       2021       2020
BATEN      
Opbrengsten uit bezittingen  €        3.170  €       3.431  €         5.514
Giften en collecten  €        2.480  €       3.078  €         5.084
Rente en dividend  €        2.800  €       2.366  €         1.917
Bijdragen Missionair werk en overig  €        3.950  €       4.390     €         3.516
Totaal baten  €      12.400  €     13.265  €       16.031
       
LASTEN      
Diaconaal plaatselijk werk  €        1.400  €       1.806  €            511
Afdrachten collectes en giften  €        7.510  €       7.290  €       10.000
Afdrachten (quotum) aan kerkelijke organen  €        1.025  €       1.028  €            993
Kosten beheer kerkelijke bezittingen  €           -   €            -   €         1.126
Rentelasten, bankkosten  €           146  €         102  €              -
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  €        1.000  €       1.679  €         1.556
Totaal lasten  €      11.081  €     11.905  €       14.186
       
Resultaat (baten-lasten)  €        1.319  €       1.360    €         1.845

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via acties gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen (rente, huur en dividend) worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten worden besteed aan ondersteuning armlastigen en goede doelen, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan bloemen (of anderszins) voor zieken en ouderen, het in stand houden van kerkelijke bezittingen en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Het resultaat is exclusief de koersverschillen. In 2021 hadden de koersverschillen een positief effect op het vermogen.
 
   
   
terug