PKN
Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude
 
Beleidsplan 2015-2019 Beleidsplan 2015-2019
Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude i.w.
 
      Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering d.d. 26 maart 2015.
 
      Voor akkoord namens de kerkenraad,
 
T. Scheenstra-Koolstra,                                    A. Wolthuis-Boersma,
Voorzitter                                                        Scriba


Inleiding
 
De Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude i.w. is ontstaan uit het samengaan van de Hervormde Gemeente De Wilp en de Gereformeerde Kerk De Wilp-Siegerswoude.
Al in de jaren tachtig werden de eerste stappen gezet op het pad van “Samen op weg“. In de loop der jaren intensiveerde de samenwerking dusdanig dat in  2010 besloten werd een federatieve overeenkomst te sluiten met de bedoeling op termijn te fuseren. Op 12 september 2010 was de federatie een feit. De fusie is gepland op zondag 13 september 2015.

 
Hoofdstuk 1 Visie op gemeente zijn
 
De Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude i.w. wil een kerk zijn, die midden in de gemeenschap van De Wilp en omgeving staat en vanuit de Joods-christelijke traditie ruimte geeft aan verschillende geloofsbelevingen.
Een kerk, waar je erkenning en herkenning vindt in je geloof. Een kerk, waar respect getoond wordt en zorg voor elkaar. Een open deur voor mensen die zoekende zijn.
 
In drie aspecten van ons geloof, vieren, dienen en leren, willen wij, zoals hieronder vermeld, hieraan gestalte geven.

Vieren
In onze gemeente mogen jong en oud in de zondagse kerkdienst het geheim van Gods verbond met de mensen vieren.
In deze kerkdiensten worden we gesterkt door het vieren van de gemeenschap met God en met elkaar door Woord en Sacrament. We mogen danken en bidden en vanuit de ontmoeting met God en elkaar in de wereld worden heengezonden met en door Gods Geest.
Naast de kerkdienst is het belangrijk dat wij zowel persoonlijk, als in de thuissituatie, werkgroep, kerkenraad, gemeentekring, catechese e.d. tijd vrijmaken voor de omgang met God.

Dienen
Zoals God Zijn hand altijd naar ons uitsteekt, zo mogen wij in het voetspoor van Jezus Christus leven. Dan ervaren we wat God van ons wil en met ons wil en worden we mensen met een hernieuwde mentaliteit.
Omdat we een gemeente zijn, die midden in de wereld staat, voelen we ons geroepen om in woord en daad te streven naar gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping en daarin herkenbaar te zijn.
Als gemeente van Jezus Christus dienen wij in woord en daad herkenbaar te zijn voor de wereld om ons heen.

Leren
Om in de 21ste eeuw gemeente van Christus te zijn, willen we blijven leren uit de woorden van de Bijbel en ons blijven afvragen hoe we God lief kunnen hebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met geheel ons verstand en hoe de naaste lief te hebben als onszelf.
Door vorming en toerusting wordt gestalte gegeven aan een blijvend proces van geestelijke vorming en groei voor alle mensen van jong tot oud. Wij putten daarbij uit het Woord, de bron van hoop en leven.
Wij staan verschillend in het leven, ieder met onze eigen geschiedenis. Daarom leest en verstaat ieder van ons het Woord anders. Het is van niet te onderschatten betekenis samen bezig te zijn met de vragen die de Schrift bij ons oproept en daarbij van elkaar te leren.

De erediensten
Iedere zondagochtend, doorgaans om 9.30 uur, is er een eredienst in de Oosterkerk met uitzondering van een zondag per twee maanden. Dan is er dienst in de Plantsoenkerk.
In de eredienst volgen we de vastgestelde “orde van dienst”. Ongeveer tien keer per jaar is er een tweede dienst, afwisselend in de Oosterkerk en de Plantsoenkerk. Dit kan een middag- of avonddienst, Jeugddienst of Bijzondere Dienst (zang- of praisedienst) zijn.

 
Hoofdstuk 2 Kerkelijke organen
 
Zolang er nog geen sprake is van een fusie bestaan er strikt formeel nog twee afzonderlijke kerkenraden. Afgesproken is echter dat we als één kerkenraad vergaderen en zo toewerken naar een fusie.
In uitzonderingsgevallen, waarin het zaken betreft die uitsluitend de afzonderlijke kerkenraad aangaat, wordt er eventueel apart vergaderd. Waar in dit beleidsplan wordt gesproken over de kerkenraad, handelt het om de gezamenlijke kerkenraad.

De kerkenraad
De kerkenraad is het overkoepelende orgaan van de afzonderlijke colleges en commissies, die in dit beleidsplan worden genoemd. De kerkenraad bepaalt het gezamenlijke beleid van de colleges en commissies door een ‘open’ kerkenraad te zijn, enerzijds met geheimhouding van wat vertrouwelijk tot haar komt en anderzijds met een open oog en oor naar de gemeente.
Naast deze beleidsbepalende rol is de kerkenraad verantwoordelijk voor de preekvoorziening, de door haar ingestelde commissies en de communicatie met de gemeente middels het organiseren van gemeenteavonden, kerkblad “Samenspraak”  en het jaarboekje.
De kerkenraad hoopt daarmee in respect, ruimte en genade een afspiegeling te zijn van de gemeente en draagt daarbij de eindverantwoordelijkheid.
De kerkenraad wil, ondanks verschillen en verscheidenheid vanuit onze eigenaardigheden, respect, ruimte en openheid bieden, omdat we allen gelijkwaardige kinderen zijn van de ene God, in Wie onze eenheid is gefundeerd.

Samenstelling Kerkenraad
De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude i.w. heeft de volgende samenstelling:
9 ouderlingen
7 diakenen
2 jeugdouderlingen
3 ouderlingen-kerkrentmeesters
In de periode tot aan de fusie wordt nagestreefd zoveel mogelijk een evenredige vertegenwoordiging van beide oorspronkelijke gemeenten te handhaven.
Het moderamen
Het moderamen draagt zorg voor de voorbereiding van de vergaderingen en de uitvoering van de besluiten van de kerkenraad. Bij de voorbereiding wordt ook bedoeld, dat het moderamen zorg draagt voor een gedegen inhoudelijke voorbereiding van agendapunten.
Tevens bereidt het moderamen het jaarplan voor. Dit omvat zowel het kerkelijk jaarrooster als het overzicht van beleidspunten dat komend jaar in de kerkenraad behandeld moet worden.
Samenstelling Moderamen : Het Moderamen bestaat uit zeven personen. Dit betreft de voorzitter, scriba, 2e voorzitter, 2e scriba, kerkrentmeester, voorzitter diaconie, diaken en predikant. In het huidige moderamen worden de functies van 2e scriba en kerkrentmeester in 1 persoon gecombineerd.

Pastoraat
Het streefbeeld is om een open en gastvrije gemeente te zijn, waarbij het Pastoraat -het omzien naar elkaar-  het bindmiddel voor de kerkgemeenschap is.
Daartoe is het Pastoraat georganiseerd rondom wijkteams, bestaande uit een ouderling, een diaken en twee contactpersonen.
De wijkouderlingen, samen met hun wijkteam, dragen zorg voor het bezoekwerk in hun wijk.
In geval van crisispastoraat, ziekenhuisbezoek, stervensbegeleidingen en bij verdere hoogte- en/of dieptepunten in het leven van mensen kunnen zij een beroep doen op de predikant
Op aangeven van de wijkteams en op eigen initiatief doet ook de predikant bezoekwerk.
 
 
Hoofdstuk 3 Doelen en aandachtspunten

Voor de periode 2015-2016 zijn de volgende doelen vastgesteld :
 • Samenstellen beroepingscommissie
 • Beroepen van een predikant voor x % (waarschijnlijk 50%)
 • Fusie op 13 september 2015
 • Jeugd meer betrekken
 • Groep 18-25 jaar aandacht geven
 • Basiscursus voor jonge ouders
 • Catechese groep seizoen 2014-2015 (8 pers.) verbonden houden  
Aandachtspunten voor de toekomst :
 • 2 kerkgebouwen
 • Samenwerking omliggende gemeenten
 • Terugloop gemeenteleden
 • Groep 25-50 jaar meer betrekken
 • Belangrijke partner binnen de WMO regeling gemeenten
 • Vorming en toerusting
             
 
Hoofdstuk 4 Samenstelling van de gemeente
(per 1-1-2015)
 
  Administratief Doop Belijdend Totaal
0-15 jaar 6 79 0 85
16-25 jaar 6 58 3 67
26-50 jaar 4 42 68 114
51 jaar en ouder 31 35 167 233
Totaal 47 214 238 499

 
 Hoofdstuk 5 Commissies
 
Activiteitencommissie
 
Doelstelling/ algemeen beleid:
Het organiseren van een aantal evenementen binnen de gemeente met de volgende doelstellingen: Saamhorigheid bevorderen en daarmee fondsen te verwerven welke ten goede zullen komen aan het bouwfonds.
 
Samenstelling commissie:  
De commissie bestaat uit minimaal vier leden, waarbij de taken per evenement verdeeld worden. Een lid vervult de functie van boekhouder en verzorgt de afhandeling van het financiële gedeelte, alsmede het aanbieden van de gegevens voor kascontrole aan de kerkenraad.
 
Activiteiten globaal:  
Het organiseren van een rommelmarkt, uitstapje voor 50-plussers, alsmede een gezellige middag met deze groep. Tevens het organiseren van een stand op de jaarlijkse braderie met poffertjesverkoop. Een creatieve of gezellige avond wordt soms georganiseerd
 
Werkwijze:  
De commissie evalueert de evenementen en neemt daarop een beslissing om het te herhalen of te vervangen door iets anders. Een aangedragen idee wordt besproken en onderzocht of het mogelijk is om uit te voeren. Om een evenement te doen slagen is goede communicatie nodig met de beheerder en een groot aantal vrijwilligers, welke het geheel ondersteunen, alsmede is het beschikbaar stellen van materieel vaak noodzakelijk, waarbij vooral opslagruimte voor rommelmarktspullen onontbeerlijk is.
 
Financiële aspecten: 
Bij een aantal evenementen draagt de commissie een bepaald financieel risico. Dit wordt besproken en ingecalculeerd, waarna entree- en consumptieprijzen worden vastgesteld.
Na elk evenement wordt het (tot nog toe positieve) saldo overgemaakt op rekening van het bouwfonds. De commissie beschikt niet over een eigen bankrekening.
 
 
Bijzondere diensten
 
Doelstelling/ algemeen beleid: 
Regelmatig een 2e dienst (middag- of avonddienst) organiseren. Dit kan zijn een zang-, vesper- praisedienst o.i.d. Voor 2015 is dit vastgesteld op 4 diensten, 2 aan het begin en 2 aan het einde van het jaar.
Regelmatig aanvulling in de morgendienst door b.v. een koor, muziekgroep, gospelgroep of muziekvereniging.

Samenstelling commissie: 
Drie personen
                                              
Financiële aspecten:  
Budget van de kerk
  
College van diakenen
 
Doelstelling/ algemeen beleid:
Het college heeft op basis van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland in de gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid voor de verzorging van de minder bedeelden.
De diaconie zorgt ervoor dat hulp wordt geboden waar niemand anders dat doet. De belangrijkste taak is de zorg voor de medemens, zowel nationaal als internationaal.
 
Samenstelling commissie:
7 diakenen, waarvan 1 voorzitter en 1 secretaris.
Wijze van toetreden: door de kerkenraad gekozen  voor een zittingstermijn van 4 jaren.


Activiteiten globaal:
Het diaconaal werk in onze gemeente is te verdelen in:
Activiteiten rond de kerkdiensten en activiteiten in de kerkelijke gemeente en daarbuiten. Binnen de eredienst vervult de diaconie diverse taken zoals het verzorgen van het Heilig Avondmaal en de collectes. We bezoeken in de hele gemeente de zieken en brengen de 70+ ouderen, met de verjaardag, een bloemetje of boekje. Tevens is er aandacht voor binnenlands diaconaat en wereld diaconaat
Activiteiten voor mensen met problemen, zoals armoede.
Jaarlijks vaststellen lijst van goede doelen om vruchtgebruik bezittingen en liquide middelen te besteden. Doelen nationaal en internationaal.
Stimuleren steun aan voedselbank
 
Werkwijze:
Volgens de richtlijnen voor de diakenen.
 
Financiële aspecten:
Wat steun je als diaconie wel en wat niet? Daarvoor zijn verschillende handvaten te gebruiken. Uiteraard is het aan de diaconie zelf om te beslissen welk doel wel en welk doel niet (financieel) gesteund wordt.
Handvaten: het uitgangspunt is diaconaal geld.  
De financiën zijn voor een deel nog gescheiden in voorheen hervormd en voorheen gereformeerd. Na de fusie zal dit worden samengevoegd.
Het vermogen van de diaconie (oud-ger + oud-herv) bestaat uit landerijen, effecten en liquide middelen. Inkomsten worden gegenereerd uit collectes, huur landerijen, dividend op effecten, rente op liquide middelen en giften.
Doel moet zijn om het geld niet “op te potten”, maar door jaarlijks volgens een duidelijk beleid en begroting de gelden zo goed mogelijk te benutten. Streven moet zijn om het vermogen jaarlijks niet meer te laten groeien dan de inflatiefactor, waarbij de waarde van de bezittingen (=landerijen) buiten beschouwing kan blijven.
 
 
ZWO/Evangelisatiecommissie
 
Doelstelling/ algemeen beleid;
Het bekend maken van het evangelie van Jezus Christus aan mensen zowel binnen onze kerkelijke gemeente als daarbuiten.
Dit wordt gedaan d.m.v. verspreiding van het blad “Elisabet”, het houden van evangelisatie diensten, het 1 keer per jaar (voor Kerst) huis aan huis verspreiden van het blad “Elisabet” en het organiseren van een tentdienst in juli
Het ondersteunen van “Kerkinactie”  om zich in te zetten voor missionair en diaconaal werk in, met name, het buitenland.
  
 
Samenstelling commissie:
Voorzitter, secretaresse, penningmeester, .. commissieleden en daarnaast nog een afgevaardigde vanuit de kerkenraad.
Wanneer een lid de commissie verlaat, wordt door de commissie zelf gezocht naar iemand anders, die deze taak wil vervullen. Zitting in de evangelisatiecommissie/ZWO is voor onbepaalde tijd.
 
 
Activiteiten globaal:
Twee keer per jaar wordt er een evangelisatiedienst gehouden. De voorbereiding gebeurt door vier leden uit de commissie.
Elke twee weken wordt het blad “Elisabet” onder kerkleden (die abonnee zijn) en niet-kerkleden als evangelisatiemiddel verspreid.
Kerkleden worden rond hun verjaardag benaderd i.v.m. het verjaardagsfonds.
Naar zieke dorpsgenoten wordt een kaartje gestuurd.
Het organiseren van een ZWO-dienst.
Collectes, zendingsbusjes, inzameling van postzegels/kaarten en mobiele telefoons voor geldelijke ondersteuning van “Kerkinactie”.
Verspreiding van de “Vandaar”.
Verslaggeving in  “Samenspraak”. 
 
Werkwijze:
De evangelisatieomissie vergadert plm. 1x per 2 maanden, de voorbereidingscommissie voor diensten komt een paar keer vaker bij elkaar.
Besluiten worden op de vergadering genomen.
De vergaderfrequentie is 1 x per 2 maanden. De agenda wordt samengesteld n.a.v. onder andere het draaiboek.
 
 
Financiële aspecten
Bron van inkomsten: Collectes van de evangelisatiediensten, lidmaatschap “Elisabet”, vrijwillige bijdrage “Elisabet”  lezers, opbrengst verjaardagsfonds.
Uitgaven: invulling diensten, aanschaf “Elisabet” en financiële ondersteuning goede doelen.
Een financieel overzicht wordt jaarlijks gepresenteerd aan de kerkenraad en op de gemeenteavond in maart.
 
  
College van Kerkrentmeesters
 
Doelstelling/ algemeen beleid:
Het college heeft op basis van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland in de gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid voor de verzorging van de vermogensrechterlijke aangelegenheden.
 
 
 
Samenstelling commissie:
De commissie bestaat uit:
Voorzitter, secretaris en een algemeen lid. Het college van kerkrentmeesters laat zich bijstaan door deskundige leden betreffende onderhoud van gebouwen/inrichting en door een financiële commissie. De financiële commissie draagt zorg voor de inning van de vaste vrijwillige bijdrage.
Het college van kerkrentmeesters wijst een boekhouder en een assistent-boekhouder aan. De boekhouder + assistent wonen (op verzoek) de vergaderingen van het college bij en hebben daar een adviserende stem. Op hen is het bepaalde in ordinantie 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing. De boekhouder stelt de jaarrekening op. De assistent-boekhouder zorgt voor de dagelijkse werkzaamheden en draagt zorg voor de betalingen.
Het ledenbestand alsmede mutaties worden geregistreerd op het kerkelijk bureau, hetwelk onderhouden wordt door een gemeentelid.
De leden worden benoemd na voordracht aan en instemming van de kerkenraad voor een minimale periode van vier jaar.
 
Activiteiten globaal:
Het verzorgen en bewaken van de financiële zaken, zowel inkomsten als verplichtingen. Het opstellen van de begroting en het mede opstellen van het collecterooster. Verantwoording afleggen aan de gemeente middels jaarrekening en balans. Het volgen van ontwikkelingen en toepassen van personeelsbeleid. Het onderhouden van gebouwen, graven, orgel en terreinen.
 
Werkwijze:  
De vergaderfrequentie is afhankelijk van de noodzaak van de werkzaamheden alsmede de ontwikkelingen op beheersgebied. Met de leden van de financiële commissie wordt minimaal eenmaal per jaar vergaderd. Wel vindt er met regelmaat overleg plaats binnen het moderamen, alsmede met de beheerder. Voor specifieke werkzaamheden worden deskundigen binnen de gemeente benaderd voor advies en uitvoering om hiermee de kosten van uitvoering zo laag mogelijk te houden.
 
Financiële aspecten:
De financiën zijn voor een deel nog gescheiden in voorheen hervormd en voorheen gereformeerd. Na de fusie zal dit worden samengevoegd.
 
 
Gemeentegroeigroepen
 
Doelstelling/algemeen beleid:
Het geloofsgesprek in de gemeente in gang houden/zetten, saamhorigheid en geloofsverdieping.
 
Samenstelling commissie
De verschillende groeigroepen zoeken zelf een jaar thema uit en bespreken dat in hun groep. Bij vragen kunnen zij terugvallen op de predikant.
 
Activiteiten globaal:
Eén keer per maand of één keer per twee weken, komt de groep bij elkaar. Belangrijk is de ontmoeting met elkaar. Aan de hand van het jaar thema wordt er van gedachten gewisseld over het onderwerp wat aan de beurt is. Dit onderwerp wordt van te voren bekend gemaakt.
 
Werkwijze
We bidden en zingen samen. Daarna behandelen we de aangeboden teksten .Het onderwerp voor de volgende bijeenkomst wordt opgegeven en is voor de deelnemers beschikbaar d.m.v. een boekje wat een ieder zelf aanschaft, of via een korte uitleg in het kerkblad Samenspraak.
 
 
Financiële aspecten:
Geen financiën
 
 
 
 
Jeugdwerk
 
Missie !
 
De missie van het jeugdwerk is om onze kinderen liefdevol op te voeden tot actief belijdende christenen.
 
Visie
 
Om deze missie uit te voeren vinden wij de volgende zaken belangrijk:
We willen onze kinderen en jongeren voor alle leeftijds/ontwikkelingsfasen een passende mix van activiteiten bieden om te leren, te vieren, te dienen en te ontspannen.
Jongerenwerk is dynamisch, wat 5 jaar terug goed ging, kan nu wel matig of slecht gaan. Daarom moeten we ons constant afvragen of de activiteiten nog passen in de tijd.
Om een passend aanbod te houden moeten we ons ook laten inspireren door activiteiten in andere gemeenten en op andere plaatsen.
De gemeenteleden die deze activiteiten organiseren mogen uit de volle breedte van de gemeente komen en van alle leeftijden zijn. Het belangrijkste is dat deze leden oprecht getuigen van hun geloof en goede dingen kunnen vertellen over God.
Ouders moeten in de geloofsopvoeding het belangrijkste werk verrichten. Hier mogen de ouders zich van bewust zijn en hierin mogen ze door elkaar en door deskundigen gecoacht en toegerust worden
Om van kinderen actieve belijdende gemeenteleden te maken moet de gemeente de kinderen kennen, liefhebben en contact met ze hebben.
Om van kinderen actieve belijdende gemeenteleden te maken moeten we de kinderen/jongeren en jong volwassenen leren hoe de kerkelijke gemeente georganiseerd is. 
 
Doelstellingen:

De missie, de visie en de doelstellingen bij alle gemeenteleden die meehelpen aan het jeugdwerk, tussen de oren krijgen. Alleen als alle jeugdwerkonderdelen gezamenlijk aan de missie werken ontstaat een doorgaande lijn in de vorming van onze kinderen tot gelovige jongeren.
Onderling contact tussen de gemeenteleden die met de jeugd werken bevorderen met een jaarlijkse vrijwilligersavond
Er is een groep jongeren die de Stepping Stone ontgroeit. Deze groep wil wel graag bij elkaar komen. We willen onderzoeken of een Youth Alpha deze groep in gesprek kan brengen over geloof.
Jeugdpastoraat aandacht geven. Momenteel is dit een grijs gebied tussen het pastoraat van de wijkteams en het jeugdwerk. We zouden moeten uitspreken op welke markante momenten we ons willen laten zien en wie dat doet.
Om jonge ouders te coachen willen we hen in 2015 een cursus geloofsopvoeding 12- aanbieden. In 2016 willen we de ouders van oudere kinderen en jongeren een cursus geloofsopvoeding 12+ aanbieden.
In 2015 is in de Samenwerkende Gemeenten rond Zevenhuizen (SaGeZ) gesproken over samenwerking op het gebied van de jeugd. Er zijn mogelijkheden om deel te nemen aan elkaar activiteiten en elkaars vormings- en toerustingsactiviteiten. In de komende periode willen we hier, als het in het aanbod past, gebruik van te maken. 

Organisatie jeugdwerk
  
Jeugdraad
 
De doelstelling van de jeugdraad is het afstemmen van de activiteiten van alle jeugdwerkonderdelen tot een programma waarin voor alle leeftijden iets is om te leren, vieren, dienen en ontspannen.
 
De jeugdraad bestaat uit de twee jeugdouderlingen en van alle jeugdwerkonderdelen 1 afgevaardigde
 
De jeugdraad heeft een voorzitter. De notulist wordt in de vergadering benoemd. De jeugdraad komt 4 keer per jaar bijeen, evalueert alle onderdelen en stemt het aanbod en de planning op elkaar af.
 
Kinderoppas

Doelstelling/ algemeen beleid:
Het organiseren van de kinderoppas tijdens de zondagmorgendiensten. Op alle zondagen en 1e en 2e kerstdag wordt er oppas geregeld tijdens de morgendienst. Bij andere diensten is er in principe geen oppas. Als dit wel gewenst is, mag de organiserende commissie dit zelf regelen.
 
Tijdens de zomervakantie wordt geprobeerd samen met de kindernevendienst voor voldoende oppas te zorgen. Op deze zondagen zijn de kinderen van de jongste groepen van de kindernevendienst ook welkom.
 
Het oppassen wordt gedaan door 1 volwassen persoon samen met 1 jongere. Doelstelling is om voldoende vrijwillige oppassers te hebben, zodat men niet vaker dan eens per 10 weken hoeft op te passen. Helaas blijkt deze doelstelling in de praktijk moeilijk haalbaar.
 
Bij diensten in de Plantsoenkerk is de oppas in de Mienskip.
 
Samenstelling commissie:
De commissie bestaat uit 1 persoon.
 
Activiteiten globaal:
Het maken van het oppasrooster en het zorgdragen voor voldoende oppassers.
 
Werkwijze:
In juli wordt het rooster voor de eerste helft van het seizoen gemaakt en gepubliceerd in “Samenspraak”. In december wordt het rooster voor de tweede helft van het seizoen gemaakt en in “Samenspraak” gepubliceerd. Als alternatief wordt bekeken om het rooster per half jaar aan de oppassers te sturen en per maand in Samenspraak te vermelden.
Als er oppassers aangeven te willen stoppen, wordt er actief gezocht naar vervangers.
 
Financiële aspecten:
N.v.t.
 
Kindernevendienst
 
Doelstelling:
Wij brengen de kinderen op hun niveau de boodschap van God  d.m.v. gesprekken, vertelling en verwerking. Wij halen daarvoor het thema en de les uit “Vertel het maar” en stellen dit centraal in de kindernevendienst voor die zondag.
Belangrijk is om alle zintuigen daarbij te benutten. Zien, zingen, doen, horen, tastbaar maken.
 
Samenstelling commissie:
Groep 1-4         4 leiding
Groep 5-8         4 leiding
Jeugdouderling  is voorzitter
Predikant
 
Als er iemand uit de commissie treedt zoekt men in gezamenlijk overleg  een vervanger.
Zittingstermijn wordt niet gehanteerd. Men blijft zolang men er plezier in blijft houden.
 
Activiteiten globaal:
Iedere zondag verzorgen van de kindernevendienst volgens een rooster met behulp van themaboek  “Vertel het maar’ voor alle groepen. Tijdens de zomervakantie en tussen Kerst en Oud en Nieuw is er geen kindernevendienst.
± 4 maal per jaar een gezinsdienst.
 
Werkwijze:
Er wordt eens in de twee maanden vergaderd, doch ter voorbereiding van een speciale dienst kan een keer extra vergaderen noodzakelijk zijn.
 
Financiële aspecten.
De kindernevendienst valt rechtstreeks onder de kerkenraad en wordt betaald uit de financiën van de kerk.
 
Beleidsplan komende tijd
Samenwerking met de scholen zodat de randkerkelijken meer naar de kerk toegetrokken worden. Als je met jonge kinderen iets voorbereidt komen de ouders sneller om belangstelling te tonen.
 
Specifieke doelen of aspecten.
Elk jaar organiseren we een kerstproject, een paasproject, de schoenendoosactie en nemen we afscheid van de kinderen van groep 8. Op deze manier proberen we de gemeente te betrekken bij de kindernevendienst door in de kerk te laten zien waar zij mee bezig zijn.
 
De evaluatie vindt plaats de eerstvolgende vergadering. Er wordt dan besproken wat de reacties waren en eventueel verbeterpunten.
 
 
Kinderkerstfeest
Nog invullen


Clubraad
 
Doelstelling/ algemeen beleid:
De clubraad is een groep gemotiveerde mensen die zich SAMEN in wil zetten voor de jeugd van voornamelijk de eigen gemeente d.m.v. clubavonden en activiteiten.
Ze laat zich inspireren door het bevrijdend evangelie van Jezus Christus. Daardoor wil ze  werken aan  vrede en gerechtigheid, waarin ieder mensenkind tot zijn of haar recht en ontplooiing komt, te beginnen in eigen gemeente en dorp.
Ze wil tevens een plek zijn waar de leden van de clubraad zich kunnen ontplooien en  hun specifieke door God gegeven gaven  mogen ontdekken en te leren samenwerken met anderen.  
 
Samenstelling commissie:
De clubraad  bestaat uit de volgende leden:
 • Bestuur (voorzitter, secretaresse, vicevoorzitter)
 • Jeugdouderlingen (2)
 • Clubleiding (4maal 2)
 • Keukencommissie (3)
 • Penningmeester 

Activiteiten globaal:

Er zijn vier verschillende clubs: 10/11, 12/13, 14/15 en 16+.
Deze clubs komen om de veertien dagen op een avond samen in de Mienskip.
Jeugddiensten : 3 maal per seizoen.
Drie van de vier clubs mogen samen met hun leiding een eigen dienst in elkaar zetten. De jeugdouderling of clubleiding regelt de predikant danwel spreker en gospelgroep of andere muzikale begeleiding.
Startweekend: Voor het startweekend worden alle jeugdigen tot 18 jaar uitgenodigd d.m.v. een persoonlijke uitnodiging en/of via “Samenspraak”.
Op vrijdagavond beginnen we met een verkoopactie en daarna een activiteit.
Zaterdagmiddag organiseert een commissie uit de clubraad in samenwerking met de kindernevendienst een kindermiddag voor de jeugd van 4-12 jaar. Aansluitend wordt een bloemenverkoopactie gehouden, een maaltijd genuttigd en een activiteit voor de jeugd vanaf middelbare school leeftijd gehouden
Tijdens het startweekend word de jeugd (nogmaals) uitgenodigd voor de clubavonden.
Kerstviering: In december gaat een commissie een gezellige avond incl. maaltijd organiseren om de onderlinge saamhorigheid van alle clubjeugd te vergroten. Daarbij wordt ook specifiek aandacht aan het kerstevangelie besteed.
Uitjes: Elk seizoen worden er 6 uitjes georganiseerd door verschillend samengestelde activiteitengroepjes vanuit de clubraad met drie verschillende doelstellingen, namelijk :
a) de onderlinge band tussen eigen jeugdleden versterken d.m.v. spel en sport
 b) ontmoeting met andere jeugdige christenen 
 c) christelijk onderwijs van buitenaf
                 
1 Speciale avond a 10-16+
2 Uitje 10-11 a 10/11
3 Clubdag/weekend a 12-16+
4 Maatschappelijk uitje a,b,c 12-16+
5 Festival 316 b,c 15-16+
6 Uitje clubraad a leden clubraad


                     
Jaarfeest: aan het einde van het clubseizoen sluiten we het jaar af met een gezellige avond voor en door de clubraad- en clubleden. Eens in de paar jaar worden ook de gemeenteleden uitgenodigd als gast voor deze avond. Het jaarfeest wordt altijd gecombineerd met een grote geldinzamelactie, waarvan een deel bestemd is voor een goed doel.
Geldinzamelacties:
Bloemenactie. Zaterdagmiddag van het startweekend : Verkoop chrysanten bij alle gemeenteleden door de jeugd van de clubs. De bloemen mogen door de gemeenteleden ingeleverd worden op startzondag. Aan het eind van de startzondag worden de bloemen bezorgd bij senioren en zieken.
Donateurlijsten. Aan het begin van het seizoen worden er onder de clubraadsleden de donateurlijsten uitgedeeld. Een ieder heeft dan drie maanden de tijd om bij de betreffende gemeenteleden langs te gaan om een bijdrage te vragen voor het clubwerk.
Grote sponsoractie in combinatie met het jaarfeest. Alle clubleden en clubraadsleden laten zich sponsoren voor de opgezette actie, die elk jaar verschilt. Een deel van deze actie is bestemd voor een goed doel. 
Werkwijze:
De clubraad vergadert elke tweede maandagavond van de maand in de Mienskip. Er wordt vanuit gegaan dat ieder lid aanwezig is. Van elke club wordt minimaal één leiding verwacht, zo ook één jeugdouderling en minimaal één keukencommissielid.
Besluiten worden genomen d.m.v. meerderheidstemmen.
Eventuele nieuwe leden van de clubraad worden eerst voorgedragen aan de clubraad en daarna persoonlijk benaderd door één van de leden om te komen proefdraaien en verkennen.
Aan het eind van elk seizoen kan er gewijzigd worden van functie binnen de clubraad d.m.v. overleg tijdens de vergadering.
Het bestuur maakt voorafgaand aan elk seizoen een activiteitenlijst met daarop de jaarlijks terugkerende activiteiten op datum en met ingedeelde commissies voor elke activiteit. Men kan onderling vrij ruilen van activiteitengroepje wanneer dat beter uitkomt.
De activiteitengroepjes maken een draaiboek van elke activiteit om te bewaren en te hergebruiken.

Financiële aspecten:
De penningmeester beheert de kas en de bankpapieren. Hij/zij houdt de clubraad op de hoogte van ernstige toe- en afname op de bankrekening van de clubraad.
Door middel van een drietal acties wordt geld ingezameld : Zie hiervoor onder geldinzamelacties.
Ook betalen alle clubleden clubgeld: € 10,00 per seizoen per lid. Wanneer ouders aangeven dit niet te kunnen betalen, wordt men vrijgesteld van betaling.
  
Specifieke doelen/aspecten waar termijn aandacht aan geschonken zal worden.
 

Stepping Stone
Tot 12 jaar gaan kinderen naar de kindernevendienst. Op deze leeftijd sluit een eredienst nog niet voldoende aan bij hun manier van vieren. De Stepping Stone heeft tot doel om een tussenstap te vormen tussen de kindernevendienst en de wekelijkse eredienst.
                                           
In de Stepping Stone vieringen wordt aan de vaste onderdelen van de eredienst een invulling gegeven op het nivo van de jongeren. Zo leren de jongeren de opbouw en invulling van een eredienst te begrijpen en herkennen. De vieringen worden tweewekelijks gehouden. De jongeren verzamelen in De Mienskip. Na afloop van de viering komen de jongeren terug in de kerk om de zegen te ontvangen.
 
De Stepping Stone wordt georganiseerd en geleid door 3 gemeenteleden.
 
Catechese
Voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar is er huiscatechisatie. Dit wordt in kleine groepjes, bij gemeenteleden thuis gehouden.
 
Voor de jeugd vanaf 17 jaar wordt de catechisatie door ds. De Vries gegeven in de consistorie, vanaf de herfstvakantie tot aan Pasen. De betreffende jeugd krijgt hiervoor een persoonlijke uitnodiging.
Voor de belijdeniscatechisatie kan men zich opgeven bij ds. De Vries.
  
Kerstappèlcommissie
 
Doelstelling/ algemeen beleid:
Organiseren laagdrempelig interkerkelijk kerstappèl.
 
Samenstelling commissie:
Leden en een afgevaardigde van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude i.w. en de Christelijke Gereformeerde Kerk Siegerswoude.

Activiteiten:
Organiseren kerstappèl.
 
Werkwijze:
Vergaderen 2 à 3 keer voor de dienst en evalueren in januari.
 
Financiële aspecten:
Geen.
 
 
Bezoekcommissie
 
Doelstelling/ algemeen beleid: 
Voorheen was er eigenlijk maar een adres waar oudere gemeenteleden naar toegingen en dan graag bij de kerkelijke gemeente wilden blijven. Dat was het bejaardenhuis “De Hoorn” in Marum.
De laatste jaren is hier echter wel verandering in gekomen. Mensen blijven vaak langer zelfstandig wonen en wanneer er zich dan iets voordoet, of dat men na een ziekenhuisopname niet meer naar “huis” kan moet er een oplossing gezocht worden.
Naast het emotionele aspect is het ook de vraag waar is opname capaciteit in een zorg- of verpleeginrichting. Hetzelfde komt soms voor bij jongere personen die voor een bepaalde periode in een revalidatiecentrum moeten verblijven om een therapie te ondergaan.
 
Oudere gemeenteleden willen meestal verbonden blijven met de kerkelijke gemeente, waarvan ze altijd, of een langere periode, lid van zijn geweest.
Binnen de kerkenraad is het voorstel gedaan om een commissie te vormen om met een bepaalde regelmaat deze gemeenteleden te gaan bezoeken.
 
Samenstelling commissie: 
De commissie bestaat uit drie leden, welke een verdeling hebben gemaakt van de gemeente – leden, zoals boven omschreven en waarvan de adressen ook worden opgenomen in Samenspraak.
 
Activiteiten globaal:  
 
 
Werkwijze:      
De gemeenteleden worden met regelmaat bezocht. Mutaties worden doorgegeven aan de scriba en de predikant alsmede de redactie van Samenspraak. Er is regelmatig overleg tussen de commissieleden om elkaar te versterken en te informeren.
Bij bijzonderheden wordt de predikant geïnformeerd  alsmede de betreffende wijkouderling en of diaken.
                                              
Financiële aspecten:  
Indien kosten gemaakt worden voor bepaalde attenties kunnen deze gedeclareerd worden.
 
 
Beamteam
 
Doelstelling/ algemeen beleid: 
Verzorgt iedere zondag tijdens de erediensten de digitale presentatie van de liturgie, gezangen, Bijbelteksten, etc. via de beamer.
 
Website
 
Doelstelling/ algemeen beleid: 
Onze gemeente heeft een website. Voor het beheer van de website is een webmaster aangesteld.
 
 
Slot
 
Dit beleidsplan is niet af. Dit kan ook niet. De gemeente is voortdurend in beweging.
Vragen en behoeften uit de gemeente vragen om bijstelling.
Toch is het van belang om een kader te hebben voor de komende jaren.
Daarom heeft de kerkenraad in haar vergadering van 26 maart 2015 dit beleidsplan vastgesteld met als uitgangspunten :
Een keer per vier jaar zal dit beleidsplan opnieuw vastgesteld worden. De eerstvolgende keer dus weer in 2019.
Ieder jaar zal aan het eind van het jaar een evaluatie plaatsvinden met o.a. de commissies.
De vastgestelde doelen zullen periodiek (kwartaal) in de kerkenraadsvergadering worden beoordeeld op voortgang.
De nieuwe doelen zullen ieder jaar in januari worden vastgesteld.

Komende jaren zal dit beleidsplan verder invulling krijgen door dit plan zo mogelijk uit te werken in werkplannen. Opmerkingen en aanvullingen vanuit de gemeente kunnen hierin worden meegenomen. Op deze wijze blijft het beleidsplan een kader dat ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten.
 
De Wilp, 26 maart 2015
terug
 
 
 

Geen dienst i.v.m. het coronavirus
datum en tijdstip 29-03-2020
meer details

Geen dienst i.v.m. het coronavirus
datum en tijdstip 05-04-2020
meer details

Witte donderdag. Geen dienst i.v.m. het coronavirus
datum en tijdstip 09-04-2020
meer details

Goede Vrijdag: Geen dienst i.v.m. het coronavirus
datum en tijdstip 10-04-2020
meer details

Stille Zaterdag: Geen dienst i.v.m. het coronavirus
datum en tijdstip 11-04-2020
meer details

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.